Αρχική Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

  1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

1.1. Η «Kataggelo.gr» λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

1.2. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στις ενότητες που ακολουθούν, θα βρείτε το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας καθώς και την χρονική διάρκεια αυτών.  Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

1.3. Η συντακτική ομάδα της «Kataggelo.gr» καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.4. Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ. διεύθυνση: Λ. Κηφισιάς αρ.1-3, Τ.Κ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr

 

  1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας

2.1. Στην ενότητα υποβολής καταγγελιών ειδήσεων θα απαιτηθεί να επεξεργαστούμε ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

α. τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),

β. τα στοιχεία επικοινωνίας σας (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),

γ. τις προτιμήσεις σας σχετικά με το εάν η είδηση ή καταγγελία σας (σε περίπτωση που αυτή δημοσιευθεί) θα είναι επώνυμη ή ανώνυμη.

δ. κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

2.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αναρτήσετε μία είδηση ή καταγγελία, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία στην ειδική φόρμα, καθώς πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε την απαραίτητη έρευνα προς εξακρίβωση της αξιοπιστίας της είδησης. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, δεν θα είστε σε θέση να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας.

2.3. Η «Kataggelo.gr» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

α. Υποβολή αιτήματος. Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, μέσω της πλατφόρμας θα μπορείτε με την συμπλήρωση των βασικών σας στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας να αναρτήσετε το κείμενο σας.

β. Επικοινωνία. Ακολούθως, και μετά την λήψη του αιτήματός σας, διατηρούμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, και ενδεχομένως το τηλέφωνό σας σε ασφαλή αρχεία, ώστε να είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή, αφενός για να σας ενημερώνουμε για την πορεία της καταγγελίας/είδησης, αφετέρου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που απαιτούνται νέα ή περισσότερα στοιχεία για την δημοσιοποίησή της.

 

γ. Η «Kataggelo.gr» μπορεί να διατηρήσει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας και μετά την δημοσιοποίηση της καταγγελία/είδησης, για τυχόν νεότερες εξελίξεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση και προς ενημέρωση του, πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη σας και για την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας

 

  1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα διατηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα

3.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσαν στιγμή, σύμφωνα με το αρθ. 13 του Κανονισμού αναλυτικές πληροφορίες για το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε και επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας και τη χρονική διάρκειά διατήρησης.

3.2. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 16 του Κανονισμού να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες.

3.3. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 17 του Κανονισμού να ζητήσετε διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

3.4.  Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε σύμφωνα με το αρθ. 21 του Κανονισμού το δικαίωμα εναντίωσής σας, να τροποποιήσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων, ολικά ή μερικά ή, σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού, να ανακαλέσετε ανά πάσαν στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση info@kataggelo.gr.

 

  1. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

4.1. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

4.2. Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στην περίπτωση υποβολής καταγγελίας/είδησης προστατεύονται από την «Kataggelo.gr» και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό.  Στην περίπτωση δε, που ο χρήστης επιλέξει την επώνυμη δημοσιοποίηση της καταγγελίας/είδησης και εφόσον αυτή εγκριθεί, μπορεί να επιλέξει ποια προσωπικά του στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό. (ενδεικτικά αναφέρουμε τις δυνατότητες δημοσίευσης ονοματεπωνύμου, μόνο ονόματος, αρχικών γραμμάτων).

 

  1. Ασφάλεια δεδομένων.

5.1. Όλα τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και η  «Kataggelo.gr» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τεχνικές και πρακτικές ώστε να διατηρήσει το αρχείο της και τα δεδομένα σας ασφαλή.

5.2. Βεβαιώνεται ότι όλη η συντακτική ομάδα της «Κataggelo.gr», αλλά και οποιοσδήποτε τυχόν προστηθείς υπάλληλός της, έχει ενημερωθεί καταλλήλως για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5.3. Παρότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι ποτέ 100% ασφαλής, η «Kataggelo.gr» έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

 

  1. Χρονική περίοδος διατήρησης.

6.1. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας της είτε τυχόν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της «Kataggelo.gr», διατηρούνται στα ασφαλή αρχεία της εταιρείας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. (ορ. ανωτέρω παρ. 2).

6.2. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας θα διατηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μέχρι τη δημοσίευσή της καταγγελίας/είδησης την οποία υποβάλατε.

6.3. Κατόπιν συναινέσεώς σας και για λόγους παρακολούθησης τυχόν εξελίξεων και ενημέρωσης του κοινού σε συγκεκριμένες υποθέσεις, τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για διευκόλυνση τυχόν μελλοντικών δημοσιεύσεων και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος.

6.4. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kataggelo.gr μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας και να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

 

  1. Ισχύς και τροποποιήσεις

7.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25.5.2018.

7.2. Δεδομένης της πρόσφατης νομοθεσίας και ενόψει πιθανών τροποποιήσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κλπ., η «Kataggelo.gr» ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική όσο και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.